حضور و غیاب


دستگاه های حضور و غیاب
دستگاه های حضور و غیاب تجهیزاتی هستند که جهت کنترل تردد پرسنل و دسترسی های خاص استفاده می گردند. این تجهیزات با توجه به توانمندی های خاص امکانات متفاوت را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. تشخیص کارت، اثر انگشت، تشخیص چهره و… از پارامترهای مقایسه ای این تجهیزات هستند.
این تجهیزات در کنترل پرسنل، کنترل دسترسی، کنترل پارکینگ، کنترل اتاق های سرور و… کاربرد دارند.