خدمات انبارگردانی


طرح ریزی عملیات انبار و انبار گردانی
با توجه به اهمیت انبار به عنوان یک قلم از دارایی های جاری، ضرورت طرح ریزی و برنامه ریزی چگونگی انجام کار و ثبت ورود و خروج کالاها و اثر آن در ترازنامهما را بر آن داشت تا در این زمینه به یاری مشتریان خود بشتابیم! اهمیت این مسئله باعث می شود تا در مقاطع مختلف نسبت به شمارش کالاهای موجود در انبار و مطابقت با اسناد حسابداری اقدام گردد که این مهم در تهیه صورت های مالی و گزارشات حسابرسی اهمیت به سزایی دارد.
با توجه به حجم کالاهای موجود در انبار، بحث کدینگ کالاها در کسب و کارهای گوناگون، متفاوت است. اما باید با یک دید بلند مدت به این مسئله نگاه کرد و با برنامه ریزی دقیق و طراحی کدینگ کالا در انبار پیاده سازی گردد. طرح ریزی عملیات انبار و انبار گردانی یکی از خدمات حسابداری است که توسط متخصصین عالین سرویس انجام می شود.